Ερχεται το ψηφιακό Μητρώο Οδικών Μεταφορών

Με ταχείς ρυθμούς δημιουργείται από το υπουργείο Μεταφορών το Ψηφιακό Μητρώο Οδικών Μεταφορών όπου καταγράφονται ψηφιακά ανά επιχείρηση τα στοιχεία, η έδρα, οι ιδιοκτήτες, τα μισθωμένα οχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές, οι οδηγοί και η εργασιακή σχέση που έχουν με την επιχείρηση.

Επίσης προβλέπεται η διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής καταγραφής των στοιχείων των διενεργούμενων οδικών εμπορευματικών μεταφορών πριν τη διενέργειας οποιασδήποτε μεταφοράς.

Το ίδιο ισχύει και για το Παρατηρητήριο προδιαγραφών συντελεστών κόστους και τιμών μεταφορικού έργου οδικών μεταφορών, όπου καταγράφεται το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων, το κόστος των διοδίων και άλλα κόστη που επηρεάζουν το κόστος μεταφοράς όπως και στατιστικά δεδομένα και η επεξεργασία τους. 

Ειδικότερα, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργούνται:

1.Ψηφιακό Μητρώο Οδικών Μεταφορών. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά, ανά επιχείρηση, τα στοιχεία της επιχείρησης, των ιδιόκτητων και μισθωμένων οχημάτων (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές), των οδηγών και του είδους της σχέσης που τους συνδέει με την επιχείρηση.

2.Διαδικτυακή εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καταγραφής των στοιχείων των διενεργούμενων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Στο Σύστημα καταγράφονται πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε μεταφοράς τα στοιχεία της επιχείρησης, του πελάτη, του οχήματος, του οδηγού, του είδους και της ποσότητας του φορτίου, του τόπου φόρτωσης και παράδοσης του φορτίου.

3.Θεσμοθετείται παρατηρητήριο προδιαγραφών, συντελεστών κόστους και τιμών μεταφορικού έργου οδικών μεταφορών. Στο Παρατηρητήριο καταγράφονται οι προδιαγραφές και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων (λιπαντικά, ελαστικά, εξαρτήματα, καύσιμα κλπ.), το κόστος των διοδίων και άλλα κόστη, που επηρεάζουν τα κόστη μεταφοράς καθώς και σχετικά στατιστικά δεδομένα και επεξεργασία τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ