Παράταση της καραντίνας έως τις 31 Μαΐου 2020 για διεθνομεταφορείς

Παράταση ισχύος έως τις 31 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00, δόθηκε στο μέτρο για τον κατ'οίκον περιορισμό (καραντίνα), όσων εισέρχονται στην Ελλάδα προερχόμενοι από το εξωτερικό.

Ισχύουν οι ίδιες ειδικές διατάξεις και εξαιρέσεις για τους επαγγελματίες οδηγούς διεθνών μεταφορών, όπως αυτές. 

Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς οδικές μεταφορές, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά την είσοδό τους στη χώρα:

είτε να διέλθουν αυτής (transit) είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους (εκφόρτωση εντός Ελλάδας) και στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινό κατ'οίκον περιορισμό (καραντίνα) για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, εκτός και εάν: εκτελέσουν νέο διεθνές δρομολόγιο, οπότε το μέτρο αίρεται οποιαδήποτε στιγμή εκτελέσουν εσωτερικό δρομολόγιο, οπότε το μέτρο αίρεται εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί επτά (7) ημέρες περιορισμού.

Άρθρο 1 (διατάξεις για την εφαρμογή)

4. Οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της παρ. 3  είναι δυνατόν να ζητούν από τα πρόσωπά της παρ. 1,  κατά την είσοδό τους στη χώρα, τη διεύθυνση στην οποία θα παραμείνουν για τις επόμενες δεκατέσσερις ημέρες κατ’ εφαρμογή της παρούσας.

5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ