Προχωράει η υιοθέτηση του Συστήματος eCall

Την εναρμόνιση των εμπλεκομένων Κρατών-Μελών με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υιοθέτηση του Συστήματος eCall, μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας των Εθνικών Κέντρων λήψης κλήσεων eCall (Public Safety Answering Point - PSAP) αλλά και της διασύνδεσή τους, σκοπεύει να επιτύχει η κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Έργου I_HeERO (https://iheero.eu/). Μια από τις βασικές επιδιώξεις του έργου είναι, επίσης, και η μελέτη και οι προτάσεις προτυποποίησης του Συστήματος eCall για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, τόσο για οχήματα βαρέως τύπου (λεωφορεία, επαγγελματικά φορτηγά κοκ) όσο και για μηχανοκίνητα δίκυκλα.

Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν 11 Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σλοβενία) και πλήθος εταίρων από την αυτοκινητοβιομηχανία, την έρευνα, τις τηλεπικοινωνίες καθώς και πάροχοι τεχνολογικών λύσεων. Την ελληνική πλευρά στελεχώνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), και οι εταιρείες G4S Τelematix, Cosmote και PTL, καθώς και η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικκαίων, «e-Trikala».

Η Ελληνική Ομάδα του έργου Ι_ΗeERO και συγκεκριμένα η εταιρεία G4S Telematix S.A., υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τον τεχνικό συντονισμό και την συνδρομή του ΕΠΙΣΕΥ, για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λύσεων σχετικά με την λειτουργία του συστήματος eCall, υλοποίησε το Κέντρο λήψης κλήσεων eCall (PSAP), το οποίο έχει την ακόλουθη λειτουργικότητα:

• Ειδοποίηση του χειριστή για νέα κλήση eCall.

• Εμφάνιση με κατανοητό τρόπο της πληροφορίας που περιλαμβάνεται στο κωδικοποιημένο μήνυμα (MSD) σχετικά με την τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Το συγκεκριμένο μήνυμα λαμβάνει ο χειριστής του Κέντρου από το όχημα σε περίπτωση ατυχήματος.

• Δυνατότητα φωνητικής επικοινωνίας του χειριστή του Κέντρου με τους επιβάτες του οχήματος. • Παροχή δυνατότητας επανάκλησης.

• Παροχή δυνατότητας αίτησης για την εκ νέου αποστολή του κωδικοποιημένου μηνύματος MSD από χειριστή του Κέντρου.

• Δυνατότητα τερματισμού της κλήσης eCall.

• Αποθήκευση όλων των στοιχείων που σχετίζονται με το περιεχόμενο και το ιστορικό ενεργειών για την εξυπηρέτηση κάθε κλήσης eCall.

Στο χρονικό διάστημα «Μάιος – Ιούλιος 2017» πραγματοποιήθηκε πλήθος επιτυχημένων δοκιμών πεδίου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των δοκιμών πραγματοποιήθηκαν 1.500 κλήσεις eCall από επιβατικά οχήματα εντός του λεκανοπεδίου Αττικής, υπό τον συντονισμό και την επίβλεψη του ΕΠΙΣΕΥ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 500 κλήσεις στην Θεσσαλία, υπό την επίβλεψη της εταιρείας e-Trikala και 500 κλήσεις στην Ήπειρο, υπό την επίβλεψη της εταιρείας PTL.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ